• KE103LEGO® Batman Movie©

  Batman™ LED Key Light

 • KE104LEGO® Batman Movie©

  Batgirl™ LED Key Light

 • KE105LEGO® Batman Movie©

  Robin™ LED Key LIght

 • KE106LEGO® Batman Movie©

  The Joker™ LED Key Light

 • KE107LEGO® Batman Movie©

  Harley Quinn™ LED Key Light

 • KE103BLEGO® Batman Movie©

  Bunny Batman™ LED Key Light

 • KE103KLEGO® Batman Movie©

  Kimono Batman™ LED Key Light

 • KE103GLEGO® Batman Movie©

  Glam Rocker Batman™ LED Key Light

 • HE20LEGO® Batman Movie©

  Batman™ LED Head Lamp

 • HE20KLEGO® Batman Movie©

  Kimono Batman™ LED Head Lamp

 • HE22LEGO® Batman Movie©

  Harley Quinn™ LED Head Lamp

 • TOB12BELEGO® Batman Movie©

  Batman™ LED Torch

 • TOB12BLEGO® Batman Movie©

  Batman™ LED Torch

 • TOB12KELEGO® Batman Movie©

  Kimono Batman™ Torch

 • TOB12KLEGO® Batman Movie©

  Kimono Batman™ LED Torch

 • LGL-FL1LEGO® Batman Movie©

  Batman Movie Torch