• LGL-KE35LEGO® Chima™

  Laval LED Key Light

 • LGL-KE36LEGO® Chima™

  Cragger LED Key Light

 • LGL-KE37LEGO® Chima™

  Worriz LED Key Light

 • LGL-HE9LEGO® Chima™

  Eris LED Head Lamp

 • LGL-CL7LEGO® Chima™

  LED Book Light

 • LGL-TOB15LEGO® Chima™

  Laval LED Torch + NiteLite

 • LGL-TOB16LEGO® Chima™

  Cragger LED Torch + NiteLite